Ochrona danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowym jest kupsweter.pl prowadzony przez Adraiana Samulaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adrian Samulak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9221580354, REGON: 950277861.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się poprzez e-mail lub telefon kontaktowy..
 3. Pani/a dane, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
  • w sprawach ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa, lub wspierającym (np. operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe).
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz przez okres wskazany przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
 6. W zakresie swoich danych przysługuje Pani/u prawo żądania: dostępu, sprostowania, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/a danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 8. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.